Akademický Prešov 2015: 49. ročník súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska 26.4. - 1.5.2015

Akademický Prešov 2014

Akademický Prešov /

„Akademický Prešov je mladosťou kojená inštitúcia – mladí boli pri jeho zrode, udržiavajú ho mladistvým, mladí ho neustále obnovujú pre seba, teda pre mladých – prekypujúca mladosť z neho vyžaruje podnes.“
(prof. PhDr. F. Mihina CSc. / bývalý rektor PU Prešov)

Akademický Prešov – Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska – patrí medzi jedinečné podujatia svojho druhu na území Slovenska (predtým Československa).

Z histórie /

Vznikol v roku 1966 a za takmer polstovku rokov svojej existencie sa stal konfrontačným fórom, na ktorom sa vyhraňuje budúca slovenská inteligencia. V 70. - 80. rokoch uplynulého storočia mal svoju oponentnú tonalitu vo vzťahu k dobovému oficiálnemu umeniu. Umelecké aktivity vysokoškolákov boli do roku 1989 súčasťou alternatívneho umenia, no tvrdiť, že poslanie tohto typu umenia sa naplnilo v období 60. – 90. rokov minulého storočia, a že po roku 1989 stratilo vzhľadom na liberálnu spoločnosť svoj zmysel, opodstatnenie, je prinajmenšom nedorozumenie. Po tomto roku sa organizácie ujali študenti a jeho budúcnosť vyzerala nádejne. V roku 1993 to však vyzeralo, že festival zanikne, keby jeho organizovanie nebola garantovala aktivita učiteľov a Katedry estetiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ako povedal riaditeľ festivalu prof. PhDr. K. Horák, CSc. „Vedel som, že vysokoškoláci sa musia prirodzene vrátiť k tomu, čím sú pre nás zaujímaví. Chcú osobitým spôsobom reflektovať svet. Neuspokojujú sa s nejakou oficiálnou verziou, sú vždy nonkonformní.“

Každoročne /

Akademický Prešov bol a aj je primárne platformou prezentácie umeleckej činnosti a ambícií slovenských vysokoškolákov. Na festivale majú možnosť prezentovať výsledky svojej práce stovky súťažiacich v troch stabilných kategóriách: študentské divadlo, umelecký prednes, vlastná literárna tvorba poézie a prózy a tiež divadelnej improvizácie (nepravidelne aj umeleckého prekladu a rétoriky).

Výraznou zložkou festivalu je rad workshopov, umeleckých seminárov, odborných prednášok realizovaných v divadelnom i nedivadelnom priestore pod záštitou hosťujúcich profesionálov zo Slovenska i zahraničia (hercov, spisovateľov, redaktorov, vedcov). Tým ponúka priestor pre vznik diferentných názorov. Pole, v ktorom sa stretajú názory študentov a odborníkov. Ponúka priestor pre vznik polemiky o prítomnom, minulom a zodpovednosti za „vylepšenie sveta“.

Presahy /

Cieľom festivalu je osloviť mladú generáciu a poukázať na nezastupiteľné miesto umenia a umeleckej tvorby v živote človeka, pretože tvorba hodnoty nie je zanedbateľná. Mnohí účastníci tohto festivalu sa stali neskôr aktívnymi profesionálnymi umelcami, no pre drvivú väčšinu účastníkov bolo toto podujatie fórom, na ktorom zažili neopakovateľný proces tvorby, jej verejnú prezentáciu a následne autentickú responziu príjemcami. Teda boli a sú účastní na osobitom procese metakomunikácie.


Reminiscencia /

REFLEXIE I. (Spomienky členov hodnotiacich komisií AP) 
[.pdf; 3,8MB]

REFLEXIE II. (Spomienky bývalých aktívnych účastníkov AP) 
[.pdf; 3,2MB]Z autentických rozhovorov so zúčastnenými /

Rozhovor s Mgr. M. Jesenskou a Doc. Mgr. J. Letenayom 
[.pdf; 97kB]Napísali o Akademickom Prešove... /

Rozmanitosť nazerania na AP


Miron Pukan - Divadelná dielňa – priestor výraznej kreativity
[.pdf; 2017kB]

Martina Balážová - Nedivadelná divadelnosť
[.pdf; 1215kB]

Eva Kušnírová - Organizovanie festivalov vysokoškolských divadelných súborov
[.pdf; 1419kB]

Miloš Kriššák - Súťaž v improvizácií na Akademickom Prešove
[.pdf; 961kB]dromedar.sk (2008): Akademický Prešov 

Národné osvetové centrum (2007): Akademický Prešov a jeho jubilujúca/i tvár/tvar Články publikované v internetovom časopise Prešovskej univerzity Na pulze:Adela Makšimová – Zuzana Fedorková: Divadlo (ži)je... 

Jozefína Štefanská: Retrospektívne o 45. ročníku Akademického Prešova 

Eva Kušnírová: Študentské divadlo FF PU 

Karol Horák - Martina Ivanová: Chcem, aby sa na vysoké školy vrátil tvorivý duch 

Daniela Lešová: Akademický Prešov 2008 

Jozef Palaščák: Nevyriešené záhady okolo tohtoročného AP 

Martin Kováčik: Akademický POplach 

Radoslav Šafran - Lenka Suchá: nAPretrase 

Marta Součková: Niečo sa deje alebo pár slov k tohtoročnému AP